EE64E93886D10A1DB9A8D950D78DB377

Tag Archive: ترجمه متون انگلیسی آمریکایی

swedi

سپتامبر 20, 2012

ترجمه انگلیسی آمریکایی به فارسی

مرکز ترجمه ارتباط وابسته به موسسه توس، برای نخستین بار در کشور توانست شبکه ترجمه مترجمان خارجی تحت عنوان INNT را جهت ترجمه متون انگلیسی آمریکایی به فارسی و بالعکس راه اندازی نماید. درصورتی که متقاضیان ترجمه (اعم از افراد و شرکتها)، در روند فعالیتهای کاری خود نیاز به ترجمه اصل متون به زبان انگلیسی […]

Read More