ترجمه انگلیسی به فارسی...

 مرکز ترجمه ارتباط پس از سال ها فعالیت در زمینه های مختلف فرهنگی، صنعتی، انتشاراتی و غیره، یک شبکه بین المللی از مترجمان، برنامه نویسان، روزنامه نگاران، پژوهشگران، و مراکز ترجمه بین المللی را که از دانش وسیعی در زمینه ترجمه متون علمی، پزشکی، اقتصادی و بازاریابی، فنی، حقوقی، و عمومی برخوردارند تشکیل داده است. […]

Read more
Alternative text

ترجمه انگلیسی آمریکایی به فارس...

مرکز ترجمه ارتباط وابسته به موسسه توس، برای نخستین بار در کشور توانست شبکه ترجمه مترجمان خارجی تحت عنوان INNT را جهت ترجمه متون انگلیسی آمریکایی به فارسی و بالعکس راه اندازی نماید. درصورتی که متقاضیان ترجمه (اعم از افراد و شرکتها)، در روند فعالیتهای کاری خود نیاز به ترجمه اصل متون به زبان انگلیسی […]

Read more
Alternative text

ترجمه فرانسه به فارسی , ترجمه ...

مرکز ترجمه ارتباط وابسته به موسسه توس، برای نخستین بار در کشور توانست شبکه ترجمه مترجمان خارجی تحت عنوان INNT را جهت ترجمه متون فرانسه به فارسی و بالعکس راه اندازی نماید. درصورتی که متقاضیان ترجمه (اعم از افراد و شرکتها)، در روند فعالیتهای کاری خود نیاز به ترجمه اصل متون به زبان فرانسه توسط […]

Read more
Alternative text

ترجمه فرانسه کانادایی به فارسی...

مرکز ترجمه ارتباط وابسته به موسسه توس، برای نخستین بار در کشور توانست شبکه ترجمه مترجمان خارجی تحت عنوان INNT را جهت ترجمه متون فرانسه کانادایی به فارسی و بالعکس راه اندازی نماید. درصورتی که متقاضیان ترجمه (اعم از افراد و شرکتها)، در روند فعالیتهای کاری خود نیاز به ترجمه اصل متون به زبان فرانسه […]

Read more
Alternative text

ترجمه آلمانی به فارسی , ترجمه ...

مرکز ترجمه ارتباط وابسته به موسسه توس، برای نخستین بار در کشور توانست شبکه ترجمه مترجمان خارجی تحت عنوان INNT را جهت ترجمه متون آلمانی به فارسی و بالعکس راه اندازی نماید. درصورتی که متقاضیان ترجمه (اعم از افراد و شرکتها)، در روند فعالیتهای کاری خود نیاز به ترجمه اصل متون به زبان آلمانی توسط […]

Read more
Alternative text

ترجمه پرتغالی به فارسی , ترجمه...

مرکز ترجمه ارتباط وابسته به موسسه توس، برای نخستین بار در کشور توانست شبکه ترجمه مترجمان خارجی تحت عنوان INNT را جهت ترجمه متون پرتغالی به فارسی و بالعکس راه اندازی نماید. درصورتی که متقاضیان ترجمه (اعم از افراد و شرکتها)، در روند فعالیتهای کاری خود نیاز به ترجمه اصل متون به زبان پرتغالی توسط […]

Read more
Alternative text

ترجمه پرتغالی برزیلی به فارسی ...

مرکز ترجمه ارتباط وابسته به موسسه توس، برای نخستین بار در کشور توانست شبکه ترجمه مترجمان خارجی تحت عنوان INNT را جهت ترجمه متون پرتغالی برزیلی به فارسی و بالعکس راه اندازی نماید. درصورتی که متقاضیان ترجمه (اعم از افراد و شرکتها)، در روند فعالیتهای کاری خود نیاز به ترجمه اصل متون به زبان پرتغالی […]

Read more
Alternative text

ترجمه اسپانیایی به فارسی , ترج...

مرکز ترجمه ارتباط وابسته به موسسه توس، برای نخستین بار در کشور توانست شبکه ترجمه مترجمان خارجی تحت عنوان INNT را جهت ترجمه متون اسپانیایی به فارسی و بالعکس راه اندازی نماید. درصورتی که متقاضیان ترجمه (اعم از افراد و شرکتها)، در روند فعالیتهای کاری خود نیاز به ترجمه اصل متون به زبان اسپانیایی توسط […]

Read more
Alternative text

ترجمه کاتالان به فارسی , ترجمه...

مرکز ترجمه ارتباط وابسته به موسسه توس، برای نخستین بار در کشور توانست شبکه ترجمه مترجمان خارجی تحت عنوان INNT را جهت ترجمه متون کاتالان به فارسی و بالعکس راه اندازی نماید. درصورتی که متقاضیان ترجمه (اعم از افراد و شرکتها)، در روند فعالیتهای کاری خود نیاز به ترجمه اصل متون به زبان کاتالان توسط […]

Read more
Alternative text

مرکز ترجمه ارتباط پس از سال ها فعالیت در زمینه های مختلف فرهنگی، صنعتی، انتشاراتی و غیره، یک شبکه بین المللی از مترجمان، برنامه نویسان، روزنامه نگاران، پژوهشگران، و مراکز ترجمه بین المللی را که از دانش وسیعی در زمینه ترجمه متون علمی، پزشکی، اقتصادی و بازاریابی، فنی، حقوقی، و عمومی برخوردارند تشکیل داده است.

مرکز ترجمه ارتباط، فقط یک مرکز ترجمه و یا دارالترجمه عادی نمی باشد: ما شبکه خود که از مترجمان حرفه ای در سراسر جهان تشکیل شده است را در اختیار شما قرار می دهیم. فعالیت این مترجمان به دو صورت فردی و در قالب گروههای ترجمه انجام می شود که امکان ترجمه فارسی به انگلیسی متون طولانی و نیز ترجمه فوری اسناد به انگلیسی را فراهم می سازد. در حال حاضر، با تشکیل این شبکه بین المللی از زبان شناسان و مترجمان واجد شرایط، ما به راحتی می توانیم ترجمه اسناد و مدارک مختلف از فارسی به انگلیسی و زبانهای دیگر (که مشتمل بر 53 زبان می شوند) و نیز از این زبانها به فارسی انجام دهیم. اعضای این مرکز را تیمی از مترجمان مجربی تشکیل می دهد که درک عمیقی از وظایف و الزامات کاری این حرفه دارند.

مرکز ترجمه ارتباط در زمینه ترجمه تخصصی متون فارسی به انگلیسی در حوزه های علمی و فنی، مالی و تجاری، پزشکی و فن آوری، بازاریابی و حقوقی، صفحات وب سایت ها و نرم افزارها و غیره فعالیت داشته و خدمات ترجمه فارسی به انگلیسی با کیفیت بالا را در سراسر جهان ارائه می نماید. خدمات ترجمه ما شامل موارد متعددی من جمله ترجمه، بازنویسی و ویرایش دقیق فارسی به انگلیسی اسناد و مدارک تجاری و شخصی، وب سایتها، مقالات، کتب و نیز راهنماهای آموزشی، تحقیقاتی، صنعتی و تولیدی، و خدمات محلی سازی است

 


Email:


info (at) translatepersian (dot) com


having the international experience to
handle your translation requirements

     Translation Services       |       Projects       |        Contact us       |       Price

Our Mission  

INNT is a global multilingual network for Persian translation with a team of professional translators who have in-depth understanding of the requirements  and duties of their profession. INNT is the first to specialize exclusively in Persian translation into 53 languages.

   Quality Policy 

A translation reflects the quality of a company image, the quality of a research and activity. As a poor packaging can hurt a company’s reputation and ruin the sales, the validity of a research, report or document can be improved by a precise and accurate translation. All the Persian-English translations undergo a multi-layer quality policy.